اخبار - آرشیو

کنفرانس ملی برق و کامپیوتر مجلسی

مسئولان برگزار کننده این همایش با نگاه آینده نگری به ترسیم و توصیف چشم انداز آینده در حوزه مهندسی برق میپردازند تا با آگاهی از صنعت برق کشور و نهادهای مسوول در سیاستگذاری و برنامه ریزی بتوانند تصمیمات و فعالیتهای مناسب و به موقع انجام دهند. چرا که در فضایی که تغییرات تکنولوژی سریع است، رویکردها و برنامه هایی میتواند به موفقیت بیانجامد که مبتنی بر شناخت روندهای آینده است. بنابراین، لازم است، با بهره گیری از تجربیات جهانی و آمیختن آن با نیازها و ملاحظات بومی به نوآوری و تحول در ارائه خدمات برق و توسعه تعاملات تجاری اقدام نموده و فضاهای جدید و متنوع تری را برای رفع نیازمندی های مشتریان و افزایش فرصت های همکاری و تعامل ایجاد نمایند.

ادامه مطلب