اهداف

- انجام مطالعات و فعالیتهای تحقیقاتی بنیادی و کاربردی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر با تاکید بر فناوری های نوین و موضوع بین رشته ای

- گسترش مرزهای دانش و فرهنگ نوآوری و کارآفرینی

-بستر سازی برای تشکیل قطبهای علمی و پژوهشی

- اجرای طرحهای پایلوت و طراحی و ساخت قطعات و دستگاههای مرتبط با انرژیهای تجدید پذیر با استفاده از ظرفیتها و پتانسیل موجود در استادان و دانشجویان واحد

- همکاری با واحدهای فن آورر، مراکز رشد و شرکتهای دانش بنیان؛

- هدفمند ساختن موضوع رساله ها و پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی

- مشارکت در اجرای پروژ های پژوهشی و پی ریزی پژوهشهای پیشرفته با همکاری مراکز علمی داخل و خارج از کشور؛