کمیته علمی

دکتر حسن اسداللهی (استادیار گروه کامپیوتر)

دکتر کاظم اسماعیل پور (استادیار گروه مکانیک)

دکتر زهرا پولایی (استادیار گروه مکانیک)

دکتر سید مهدی حکیمی (استادیار گروه برق)

دکتر حجت الله خواجه صالحانی (استادیار گروه فیزیک)

دکتر قاسم درخشان هوره (استادیار گروه برق)

دکتر نیما رفاهتی (استادیار گروه مکانیک)

دکتر امید کاویانی پور (استادیار گروه مکانیک)