کمیته علمی

آقای دکتر حسن اسداللهی 

آقای دکترحجت الله خواجه صالحانی 

آقای دکتر کاظم اسماعیل پور 

آقای دکتر حمیدرضا خان زادی

اقای دکتر بابک عبدی

آقای دکتر قاسم درخشان هوره 

دکتر نیما رفاهتی 

دکتر امید کاویانی پور 

آقای دکتر علی یوسفی

آقای دکترمحمد قمیشی

سرکار خانم مهندس کیخا

سرکار خانم دکتر  پورعندلیبی

آقای دکتر سید مهدی حکیمی