گروههای پژوهشی

- بازیابی و بازیافت انرژی

- انرژی باد

-مدیریت مصرف انرژی

-شبکه های هوشمند انرژی

-سیستم های فوتوولتاییک

- گرمایش و سرمایش خورشیدی

- نیروگاههای برق-آبی مقیاس کوچک

-زمین گرمایی

- ساختمانهای هوشمند

-شهر هوشمند

- حقوق انرژی

- انرژی و محیط زیست